Τα προϊόντα MicroCat® είναι βιολογικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται  στην εκκίνηση, την αποκατάσταση ή την ενίσχυση των διαδικασιών βιολογικής αποικοδόμησης. Η εφαρμογή βιολογικών σκευασμάτων για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι γνωστή ως "bioaugmentation".

Το MicroCat προέρχεται από τις λέξεις Microbial Catalyst.

 

 

Τα προϊόντα MicroCat είναι μείγματα ασφαλών, φυσικών συστατικών. Περιλαμβάνουν μικροοργανισμούς (βακτήρια και μύκητες), ένζυμα, παράγοντες διαβροχής, θρεπτικά συστατικά, προσροφητικά και ρυθμιστικά διαλύματα. Τα προϊόντα MicroCat διατίθενται σε ξηρή σκόνη, σε υγρή και στερεή μορφή.

Τα προϊόντα MicroCat χρησιμοποιούνται για την επίλυση προβλημάτων κατά την επεξεργασία και το καθαρισμό του νερού, του εδάφους, της λυματολάσπης και του αέρα.

Οι εφαρμογές τους περιλαμβάνουν: τον έλεγχο των άσχημων οσμών, την ενεργοποίηση και βελτιστοποίηση της επεξεργασίας λυμάτων, την αποκατάσταση του εδάφους και των υπογείων υδάτων, τη συντήρηση των λιποπαγίδων, των ελαιοδιαχωριστών, τη συντήρηση των δικτύων αποχέτευσης και των  αντλιοστασίων, τη κομποστοποίση, όπως επίσης την αύξηση της παραγωγικότητας της γης και των υδατοκαλλιεργειών.

 

Οφέλη από τη χρήση MicroCat®:   
   
  • Φιλικά προς το περιβάλλον και φυσικά προϊόντα
  •  Αυξάνουν τη βιοαποικοδόμηση των (ανθεκτικών) οργανικών αποβλήτων
  • Μειώνουν την ανάπτυξη νηματωδών βακτηριδίων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
  •  Μειώνουν τις οσμές H2S και τη διάβρωση
  •  Μείωση της λυματολάσπης στις εγκαταστάσεις αποβλήτων
  • Μειώνουν τις συγκεντρώσεις BOD, SS, COD, αμμωνίου (NH4 +) και νιτρικών (NO3-)
  • Βελτιώνει την καθίζηση της λάσπης
  • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας
  • Είναι αποδοτικά

 

 Κατάλογος προϊόντων MICROCAT

 

Πελατολόγιο  MICROCAT